Til­syn - Pa­tient­sik­ker­heds­styr­rel­sen

Anbefal denne side:

Herunder kort skitseret forløb - tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed sender den 6. januar 2021 anmodning om udtalelse på baggrund af flere artikler i Vejle Amts Folkeblad i december måned 2020, som handler om Højagercentret. Artiklerne beskriver personaleflugt, udfordringer med at rekruttere personale, ligesom en pårørende og en tidligere ansat udtrykker bekymring for forholdene på plejecentret. 

På baggrund af artiklerne ønsker Styrelsen for Patientsikkerhed at undersøge de sundhedsfaglige- og sociale- og plejefaglige forhold, jf. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsforpligtigelse. 

Styrelsen anmoder derfor om en udtalelse, der beskriver: 

 • Hvordan ledelsen af plejeenheden sikrer at plejeenhedens arbejdsgange og faglige metoder for hjælp, omsorg og pleje til borgere er kendt af medarbejderne
 • Hvordan ledelsen sikrer at personlig hjælp, pleje og omsorg til den enkelte borger tager udgangspunkt i borgerens ønsker og særlige behov
 • Hvordan ledelsen har organiseret plejeenheden i relation til at sikre, at de nødvendige kompetencer er tilstede til at udføre sundhedsfaglige og social og plejefaglige opgaver døgnet rundt
 • Hvordan der bliver arbejdet med rekruttering og introduktion af nye medarbejdere og vikarer
 • Hvordan ansvars- og opgavefordeling er blandt medarbejderne og for vikarer
 • Hvordan de pårørende inddrages og om de pårørende har udført eller aktuelt udfører opgaver i afdelingen pga. mangel på medarbejdere

 

Headlines på besvarelse fra Plejecenter Højager

Indledningsvist nævnes: Højager havde d. 19-11-2019 et sundhedsfaglig tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, et rigtig givende besøg, hvoraf der kom gode og brugbare anbefalinger. Besøget gav den nyansatte konstituerede leder, som på det tidspunkt havde været på stedet i 3 uger mange bud på, hvad der burde arbejdes videre med. Godt var det samtidig at opleve, at mange medarbejdere havde samme syn på de tydeliggjorte styrker og svagheder.

Med baggrund i Sundhedsfaglig tilsyn den 19.11.2020, egne processer med bl.a. SWOT-analyse (Styrker, svagheder, muligheder og trusler), en del fællesmøder, TRIO (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) møder m.m. førte frem til strategiplan og mål for arbejdet i 2020. Disse lød, som følger og blev udarbejdet i proces, hvor alle var inviteret til deltagelse.

Mål for 2020:

 1. At Højager vil blomstre til gavn for Erna og Bent
 2. At få sat holdet - stabilitet, fleksibilitet, robusthed og ”hjertet på rette sted”
 3. At kulturbegrebet i arbejdet centraliseres, og at der igangsættes tiltag målrettet trivsel og holdånd
 4. At negative subkulturer destrueres, og at mobning samt ustabilitet er forhistorie
 5. Fagligheden og dokumentationen højnes relateret til tilsynsrapporter
 6. Undervisningsplan – årshjul derfor er godt i gang
 7. At brandslutning er fortid

 

Fokus 1: Kerneopgaverne skal løses, selvbestemmelse for beboeren vægtes, inddragelse af pårørende i det omfang beboeren ønsker det/ corona tillader det, styrket samarbejde med aktivitetsdelen, kompetenceløft af faglighed. Parametre, som var fokussat i 2020, og som der også arbejdes kontinuerligt med i 2021.

Fokus 2: Sikre stabilt fremmøde og udarbejde en vagtplan, der overholder overenskomstreglerne. Fra marts 2020 blev ny vagtplan implementeret, og der blev i videst mulig omfang taget højde for de ansattes ønsker. Der blev samtidig ensrettet og sikret lige vilkår for alle, hvilket for nogle var en stor omvæltning.

Højnelse af faglighed relateret til opgaveløsningen var en nødvendighed, da der var mangler og fejl. UTH arbejdet var ikke implementeret, og det blev der undervist i efter påske 2020. Dette emne er aktuelt igen og indgår i årsplanen 2021.

Arbejdsgange justeret og tydeliggjort, og det gav overblik, skabte struktur og det medførte også en ensartethed i huset.

Som følge af processen kunne man hen over foråret 2020 se at situationen på Højager begyndte at stabilisere sig, idet sygefraværet først i november 2020 var ca. 15 % og dermed reduceret under det halve i løbet af ½ års tid.

Fokus 3: Med fokus på at fremme trivsel og sikre ensartet vilkår med klare definerede rammer blev der i TRIO regi og i samarbejde med FOA enighed om at inddrage medarbejderne i udkast til vagtplansdelen, således der også blev arbejdet efter overenskomstreglerne. 

Fokus 4: Ledelsen havde samtaler med involverede medarbejdere og kommunens værdipolitik og ansattes adfærd var et omdrejningspunkt. Mobning var italesat til ledelse.

Der er ikke længere mobning på Højager. 

Fokus 5: EDEN konceptet havde været fokusfeltet, fokus forsætter i 2021. Der er fokus på fagligheden og målrettet dokumentation i relation til: Journaliseringspligt, dokumentation, sygdomslære m.fl. også i 2021.

Fokus 6: En struktureret strategiplan, kompetenceløftsplan og årshjul er alle initiativer, som er blevet struktureret og iværksat i fællesskab, hvor personalet var deltagende og medbestemmende.

Fokus 7: Vagtplanen er velfungerende og udarbejdes forud, så der ikke længere er behov for ”brandslukning”, arbejdsopgaverne er kendte, og ressourcerne tildeles efter behov.

 

Fremtid

Vi arbejder for og ønsker for fremtiden, at vi må bevare den voksende positivitet.

I relation til arbejdsmiljø er vi på Højager i proces med SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne), hvor Triogruppen modtager råd, vejledning og støtte.

Heldigvis modtager vi meget ros fra beboere og de allerfleste pårørende. Det motiverer og styrker personalets fællesskab og trivsel.

Afrundingsvis kan oplyses, at på fællesmøde oktober 2020 blev følgende mål for 2021 besluttet, og vi er allerede fint i gang.

Mål for 2021 for Højager:

 • At Højager vil blomstre til gavn for Erna og Bent
 • At få sat holdet - sikre stabilitet, fleksibilitet, robusthed og ”hjertet på rette sted”
 • At der arbejdes videre med udviklingsprocesser i TRIO (ledelse, TR og AMR) blandt andet omhandlende fokusering på arbejdsmiljø
 • Fortsat arbejde målrettet med højnelse af faglighed (inkl. EDEN) og dokumentationen - Undervisningsplan for 2021
 • At vi i tre enighed – beboer, aktivitetsmedarbejdere og plejepersonale sammen sætter aktivitetsmål for beboeren og løbende justerer og evaluerer
 • At træningsområdet og rehabilitering fokus-sættes og bliver en naturlig del af hverdagen – og at sundhedsambassadørtiltagene indgår

 

Tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed - 1. februar 2021

Vedr. Plejecenter Højager – sagen afsluttes


Tak for det tilsendte materiale modtaget den 20. januar 2021.

Til orientering kan vi oplyse, at Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet tilsynssagen.

Vi har efter gennemgang af ovennævnte ikke fundet anledning til at foretage yderligere.

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at der er iværksat en bred vifte af tiltag og igangsat forandringsprocesser med henblik på at forbedre forholdene på Plejecenter Højager. Vi er betrygget i, at der er sket forbedringer, og at der er basis for en kulturændring på plejecenteret.

Styrelsen foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.


Med venlig hilsen


Hanne Marian Søgaard

Oversygeplejerske

Brev
Original brev

Der kan desuden henvises til HøjagerNyt - hilsen fra centerleder 

Ønskes uddybning af herværende og hilsen fra centerleder vil vi meget gerne henvise til, at du tager direkte kontakt til centerleder eller assisterende centerleder. 

I øvrigt kan vi henvise til ‘Stjernestunder’ på Højagercentret, som vi illustrerer med ord og billeder her på hjemmesiden. Vi fortæller gerne om vores hverdag - du er meget velkommen til at kontakte os.