6.2.21 - Fra cen­ter­le­de­r Anne Dorte Madsen

Som de fleste jo nok erindrer, så var Højager udsat for massiv presseomtale i november/december 2020. Da omtalen beklageligvis til dels omhandlede rygter og til dels negative oplevelser, vil jeg her gerne fremlægge et resume over, hvad der reelt er sket på Højager det forgangne år - omhandlende kultur, faglighed og kommunikation. 

 

Højager havde d. 19-11-2019 et sundhedsfaglig tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, et rigtig givende besøg, hvoraf der fremkom gode og brugbare anbefalinger. Besøget gav mange bud på, hvad der burde arbejdes videre med og tydeliggjorde de mangler, som Højager havde på daværende tidspunkt. Godt var det samtidig at opleve, at mange medarbejdere havde samme syn på de tydeliggjorte styrker og svagheder.

Ud fra tilsynets anbefalinger og de ansattes tilkendegivelser blev der udarbejdet strategiplan og opsat mål for 2020 arbejdet.

 

En større forandrings- og kultur ændring blev igangsat.

 

Det blev besluttet af tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse, at der i 2020 løbende blev afholdt faste møder med FOA. Flere niveauer i organisationen blev inddraget i udviklingsprocessen med henblik på åbenhed og samarbejde for derigennem at sikre gensidig vidensdeling. Det blev ligeledes italesat, at der i det offentlige rum cirkulerede ”fortællinger” om oplevelser og erfaringer, som med fordel kunne enten underbygges eller afvises med en større faktabasering i proces arbejdet.

 

Hvad var det så, som medførte disse nødvendige forandringer?

Og hvorfor har det givet anledning til mediebevågenhed?

 

Omtalte mediebevågenhed i november/december 2020 har medført, at vi på Højagercentret primo januar 2021 blev bedt om en redegørelse over ”årets gang 2020”.

Her følger i kort form elementer fra redegørelsen, og derved tydeliggøres ”den anden side” af det, som ikke blev fremført.

 

Kerneopgaven

Kerneopgaven på Højager er og bliver at bistå beboeren i at have det gode liv.

Det betyder, at personalet skal støtte dertil - dette både på det menneskelige og det faglige område.

Beklageligvis var sidstnævnte ikke a jour ført og de opgaver, som beboerne havde behov for og krav på krævede et generelt kompetenceløft. Vidensniveauet i personalegruppen skulle løftes, eksempelvis skulle håndtering af den lovpligtige dokumentation/journaliseringspligt opkvalificeres.

 

Styrker og udviklingspunkter

Der var også nødvendigt at få skabt struktur i hverdagen, klarhed over arbejdsgange, implementere nye arbejdsmetoder, sikre klarhed over rolle- og ansvarsfordelingen og samtidig sikre at overenskomster og lovgivning blev fulgt.

At arbejde tværgående på plejecenteret var også et fokuspunkt, som Styrelsen fremførte, og den opnåede fleksibilitet kommer i dag beboerne og de ansatte til gavn. Hvis en viden findes hos en ansat i en enhed, så er det naturligt at man hjælper en kollega dermed i en anden enhed, hvis det er meningsgivende for opgaveløsningen.

Dette samtidig med, at Højagers styrke, nemlig relationsarbejdet med beboerne, skulle fortsættes - det blev der gjort meget ud af.

Vigtigt er det også at fremføre, at det store flertal af personalet er meget engagerede og ansvarlige i de igangsatte processer, hvilket for os er tydeligt at se og mærke i dagligdagen.  

 

Den daværende personalesituation.

Mange af de ansatte på Højager gik ind til de kommende forandringer med stor lyst og deltog aktivt i de igangsatte processer.

Andre havde det vanskeligt med ”de nye tider” - der blev givet mulighed for støtte og vejledning undervejs - nogle valgte at sige farvel til Højagercentret. 

 

Beklageligvis var der også i første halvdel af 2020 personalerelaterede sager med misligholdelse af ansættelseskontrakter. Kommunens værdier blev ikke  fulgt. Disse sager er håndteret individuelt med assistance fra kommunens HR afdeling. 

Der blev afholdt en del dialogmøder med berettiget utilfredshed fra både beboere, pårørende og kolleger, hvor utilstedelig/uacceptabel adfærd hos nogle personaler blev påtalt. F.eks. gav flere beboere udtryk for, at de var utrygge ved et par ansatte. Adfærd med toner af overfusning, mobning og chikane var desværre en realitet. De enkelte episoder er håndteret efter de givne retningslinjer. 

Alvorlige sager, der viser, at der på Højager eksisterede en kultur som skulle ændres, og personalemæssige sager skulle håndteres. Der blev taget hånd om de enkelte sager og oplevelser. 

Dyb beklagelse herfra til de berørte og tak fordi I fremkom med jeres oplevelser, så der kunne blive taget handlig derpå.

Vi ved, at den slags sager kan medføre vrede og utilfredshed og dermed danne grobund for negativ omtale og ageren. 

Der er trist - men det er fantastisk dejligt nu at opleve, at Højager igen er et dejligt sted at bo og arbejde - trivsel og arbejdsglæde er i fokus. Udgangspunkt var og er "at sætte holdet" med de rette kompetencer, planlægge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med baggrund i kompetencebehov til opgaverne. 

 

Nutiden.

I dag er hverdagen på Højager en anden. Coronaen medfører desværre, at stedet til dels er lukket, men diverse anbefalinger er i store træk fuldførte. Vi har i målene for 2021 yderligere sat fokus på aktivitet og træning for beboerne og er rigtig godt i gang dermed - stjernestunder er i fokus.
Ligeledes fortsættes tiltagene med kompetenceløft i tæt samarbejde med vores (plejehjemmets) tilknyttede læger.

Vigtigt er det derfor også at påpege, at vi ikke siden juni 2020 har hørt om uhensigtsmæssig personaleadfærd og nu generelt oplever stor positivitet og glæde i enhederne - vi vægter trivsel og stjernestunder for alle på Højager!  

 

Sluttelig kan det oplyses, at redegørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed her i januar 2021 netop har medført en afgørelse, hvor sagen er afsluttet med ordene – “at de igangsatte forandringstiltag og kulturændringen var en nødvendighed og arbejdet bør blot fortsættes.”

Jeg kan som supplerende oplysning tilføje, at det var en fantastisk tilbagemelding til alle os på Højager, alle tager det velfortjente skulderklap til sig og i tæt samarbejde med beboerne vil vi fortsat sætte fokus på det gode liv på Højager - fokus på det som giver mening og det som virker! 

 

Mange mennesker har haft stor betydning for udviklingen på Højager, hvilket i høj grad værdsættes - vi vægter det gode samarbejde, trivsel og det gode liv.

Alle ønskes et godt 2021 - og må COVID-19 slippe sit greb, så vi igen kan mødes i større sammenhænge beboere, pårørende og frivillige i det gode samarbejde, som betyder få meget for os alle på Højager. 

 

De bedste hilsner 

Anne Dorte Madsen